sawadee

พระคือศุูนย์รวม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวพุทธศาสนิกชน ทุกคน ต่างหวงแหน ต่างแสวงหามาครอบครอง จึงทำให้เกิด การแลกเปลี่ยนและมอบให้เป็นการตอบแทน และค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป จนในที่สุด กลับกลายมาเป็น ธุรกิจพระเครื่อง อย่างเต็มรูปแบบในยุค ITปัจจุบัน

 หลวงพ่อขาว วัดปราสาท อินทร์บุรี

                                                                                           
      

                                          

ต่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์รู้จักกันดี "แล้วมันเกี่ยวกับธรรมะอย่างไร" ท่านอาจจะมีความคิดอย่างนี้ แต่มันได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่ผู้คนและข้อคิดธรรมะให้ปฎิบัติ

ที่บริเวณกุฏิของท่านธมฺมวิตโก มักจะมีชาวจีนเอาเครื่องไหว้แบบจีน ไปไหว้เสมอ โดยเขานับถือว่าเป็นเซียน แต่ท่านบอกว่าเข้าเห็นว่ากุฏิท่านเป็นศาลเจ้า วันหนึ่งมีชาวจีนเอาธูปเทียน ป้ายหนังสือจีน และกระดองเต่าไปวางไว้ที่โคนไม้ข้างกุฏิของท่าน เมื่อท่านกลับจากโบสถ์มาพบเข้า ท่านได้ชี้ให้ดูและบอกว่า ชาวจีนเขายกย่องเต่ามาก เพราะเต่าเป็นสัตว์ที่ที่อดทน แม้จะเดินช้าก็มั่นคงและไปถึงเสมอ ถ้าจะเอาเต่าเป้นตัวอย่างในการครองชีวิต ก็ต้องอดทนและรอบครอบดำเนินชีวิตให้มั่นคง

 

ส่วนในแง่ธรรมะจะเอาเต่าเป็นตัวอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าเอาเป็นตัวอย่าง เพราะเต่ามีกระดองและมีอวัยวะที่พ้นจากกระดองคือ ๔ ขา หัวและหาง รวมเป็น ๖ เปรียบเหมือน ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจของคน เมื่อเต่าพบอันตราย จะหดอวัยวะทั้งหมดเข้ากระดองจนกว่าจะปลอดภัย ถ้าคนเราจะเอาตัวอย่างนี้มาประพฤติจะดีไม่น้อย เช่นเมื่อประสาททั้ง ๖ ดังที่กล่าวมากระทบอารมณ์ใดก็เอามาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเต่าหดอวัยวะเข้ากระดอง ไม่วู่วามตัดสินใจทำอะไรไปโดยไม่ถูกไม่ควร

จากหนังสือท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ธมฺมวิตโก ที่มาภาพ www.reference.com