วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 02 กันยายน 2563 107
วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 02 กันยายน 2563 126
วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 02 กันยายน 2563 85
วัดราชาธิวาส (วัดสมอราย) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02 กันยายน 2563 112
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02 กันยายน 2563 86
วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 กันยายน 2563 90
วัดพระเชตุพนฯ หรือ วัดโพธิ์ กทม 02 กันยายน 2563 95
วัดเจ็ดยอด ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 02 กันยายน 2563 80
วัดปฐมบุตรอิศราราม แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 02 กันยายน 2563 96
วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า เขตพระนคร กทม. 02 กันยายน 2563 84