วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 02 กันยายน 2563 32
วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 02 กันยายน 2563 23
วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 02 กันยายน 2563 23
วัดราชาธิวาส (วัดสมอราย) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02 กันยายน 2563 18
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 02 กันยายน 2563 20
วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 กันยายน 2563 28
วัดพระเชตุพนฯ หรือ วัดโพธิ์ กทม 02 กันยายน 2563 23
วัดเจ็ดยอด ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 02 กันยายน 2563 20
วัดปฐมบุตรอิศราราม แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 02 กันยายน 2563 22
วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า เขตพระนคร กทม. 02 กันยายน 2563 18